1.Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti ScaleTech, s.r.o., so sídlom Rulandská 21, 90021 Svätý Jur, IČO: 46800450, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č..: 83477/B (ďalej ako „Spoločnosť“) sa vzťahujú na všetky dodávky tovarov, zariadení, prístrojov, výrobkov Spoločnosti, ako aj na vykonávanie a dodávky montážnych, inštalačných, servisných, údržbárskych a iných prác. Na dodávky softvéru Spoločnosti sa vzťahujú v prípadoch, v ktorých je to v týchto VOP výslovne uvedené.

1.2. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka, obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej písomnej zmluve, alebo písomne akceptovanej/potvrdenej objednávke, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v písomnej zmluve alebo obojstranne písomne potvrdenej objednávke.

1.3. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné len v prípade, že boli písomne potvrdené Spoločnosťou. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zákazníka sa na vzájomné vzťahy Zákazníka a Spoločnosti nepoužijú.

1.4. Dodávky samostatného softvéru, ktorý nie je súčasťou Spoločnosťou dodávaných zariadení, prístrojov a tovarov, sa spravujú podmienkami príslušnej Licenčnej zmluvy koncového užívateľa, ktorá má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.5. Spoločnosť a Zákazník sa v súlade s § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „ObZ“) v znení neskorších predpisov dohodli, že na ich vzájomné vzťahy týkajúce sa dodávok zariadení, prístrojov, výrobkov, tovaru, služieb alebo prác sa budú spravovať vždy ustanoveniami ObZ.

 

2.Ponuky a návrhy na uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuky a návrhy Spoločnosti na uzatvorenie zmluvy adresované Zákazníkovi/Zákazníkom sú zásadne nezáväzné; Spoločnosť je takýmito ponukami a návrhmi na uzatvorenie zmluvy viazaná len v prípade, ak sú ako záväzné výslovne označené, alebo pokiaľ obsahujú lehotu na ich prijatie Zákazníkom.

2.2. Údaje uvádzané Spoločnosťou v cenníkoch, ponukových listoch, ako aj v iných dokumentoch a podkladoch, najmä v nákresoch, náčrtoch a technických podkladoch (napr. rozmerové a hmotnostné podmienky) majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade ich výslovného písomného potvrdenia Spoločnosťou i Zákazníkom.

2.3. Akákoľvek objednávka tovaru alebo služieb vystavená Zákazníkom po uplynutí lehoty na prijatie cenovej ponuky Spoločnosti môže byť Spoločnosťou prijatá na základe jej vlastného uváženia a písomného prijatia objednávky Spoločnosťou.

2.4. Ceny uvádzané v cenníku Spoločnosti alebo v inej publikovanej listine vydanej Spoločnosťou nemožno považovať za bezvýhradné ponuky na predaj tovaru alebo poskytnutie služby a môžu byť zmenené na základe vlastného uváženia Spoločnosti, pričom k výsledným cenám môžu byť zo strany Spoločnosti pripočítané ďalšie poplatky a/alebo príplatky súvisiace s predajom tovaru a/alebo poskytnutím služby.

 

3.Cena a platobné podmienky

3.1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, platia pre dodávané zariadenia, prístroje, výrobky, tovar, služby a práce ceny podľa cenníka Spoločnosti platného a účinného ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo písomného potvrdenia objednávky, pričom tieto ceny sa uvádzajú bez a nezahŕňajú DPH, prepravné náklady, náklady na balenie a montáž dodávaného zariadenia alebo iného tovaru, ktoré sa účtujú samostatne popri cene dodávaného zariadenia alebo vykonávaných prác a poskytovaných služieb.

3.2. V prípade ak sa preukáže, že Zákazník je platcom DPH alebo inej dane v zmysle príslušných právnych predpisov, Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti príslušnú DPH alebo inú daň doúčtovanú Spoločnosťou podľa príslušných právnych predpisov.

3.3. Spoločnosť vystaví faktúru za uskutočnenú dodávku zariadení, prístrojov, materiálu, iného tovaru, služieb alebo prác bez zbytočného odkladu po jej uskutočnení. Faktúra vystavená Spoločnosťou je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia Zákazníkovi.

3.4. Spoločnosť je oprávnená požadovať od Zákazníka preddavok na dohodnutú cenu až do výšky 100 % z dohodnutej ceny a tento je povinný ho Spoločnosti poskytnúť, osobitne v prípade, ak ide dodávku zariadenia alebo iného tovaru vyhotoveného podľa špecifických požiadaviek Zákazníka.

3.5. V prípade, ak zákazka pozostáva z viacerých plnení, je Spoločnosť oprávnená vystaviť faktúru za každé jednotlivé uskutočnené čiastkové plnenie zákazky.

3.6. V prípade omeškania Zákazníka s úhradou dohodnutej ceny alebo jej časti je povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlhovanej sumy za každý začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok Spoločnosti na náhradu škody v jej plnej výške popri dojednanej zmluvnej pokute.

3.7. Platby došlé od Zákazníka sa započítavajú prednostne na úhradu zmluvných pokút a zákonných úrokov z omeškania, a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka. Ak má Zákazník voči Spoločnosti niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Zákazníka.

3.8.   Zákazník nie je oprávnený žiadnu svoju pohľadávku voči Spoločnosti postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu. Zákazník nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Spoločnosti.

3.9. Zákazník nie je oprávnený zadržiavať Spoločnosti platby dohodnutej ceny z dôvodu, že prebieha reklamácia Spoločnosťou dodaných zariadení, tovarov alebo služieb, alebo z dôvodu existencie nárokov z vád dodávky, resp. nárokov zo záruky, alebo nárokov na náhradu škody.

3.10. Zamestnanci Spoločnosti sú oprávnení v jej mene preberať platby len v prípade, ak sa Zákazníkovi preukážu zodpovedajúcim písomným splnomocnením/poverením.

 

4.Miesto, čas a spôsob dodania

4.1. Ak osobitná písomná zmluva alebo obojstranne písomne potvrdená objednávka neustanovuje niečo iné, je miestom dodania a platobným miestom sídlo Spoločnosti.

4.2. Dodávka sa uskutoční v termíne dohodnutom v písomnej zmluve alebo v obojstranne písomne potvrdenej objednávke a ak nebol termín dodávky osobitne dohodnutý, potom v primeranej lehote vzhľadom na predmet dodávky.

4.3 V prípade omeškania doručenia tovaru alebo poskytnutia služby, ktoré je spôsobené Zákazníkom, Spoločnosť na náklady Zákazníka uskladní predmet doručenia a je oprávnená s ním nakladať, pričom nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka dňom omeškania Zákazníka, pričom v tomto prípade je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti všetky poplatky a výdavky s tým spojené, vrátane nákladov za skladovanie, poistenie tovaru a pod.

4.4. Čiastkové plnenia dohodnutej dodávky je Zákazník povinný prijať.

4.5. V prípade, ak je predmetom dodávky aj inštalácia dodávaného zariadenia, prístroja, výrobku, alebo iného tovaru, je Zákazník povinný v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným termínom inštalácie pripraviť miesto inštalácie podľa pokynov Spoločnosti, ktoré je povinný si od Spoločnosti vopred vyžiadať, najmä musí byť miesto inštalácie vybavené zodpovedajúcou elektrickou prípojkou. Spoločnosť môže v prípade osobitnej objednávky Zákazníka poskytnúť Zákazníkovi za odplatu odborné poradenstvo a byť nápomocná aj pri príprave miesta inštalácie. Zákazník je ďalej povinný v dostatočnom časovom predstihu preveriť vhodnosť prepravných trás od vstupu do prevádzky až do miesta inštalácie zariadenia, alebo na vlastné náklady tieto vybudovať alebo zabezpečiť ich vybudovanie.

4.6. Časti objednávky tovaru, ktorý ešte nebol doručený, môžu byť Zákazníkom zrušené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Spoločnosti .

4.7. Ak má Spoločnosť dôvod domnievať sa, že Zákazník nie je schopný plniť svoje záväzky voči Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená zrušiť dodávku tovaru alebo poskytnutie služby.

4.8. V prípade akéhokoľvek zrušenia objednávky ktoroukoľvek stranou, Zákazník je povinný uhradiť Spoločnosti všetky vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli Spoločnosti pred obdržaním oznámenia o zrušení objednávky, súvisiace s objednávkou ako aj ušlý zisk Spoločnosti.

4.9. Predajom a doručením tovaru a/alebo poskytnutím služby a/alebo softwaru Spoločnosti sa v žiadnom prípade nedochádza k žiadnemu, čo i len čiastočnému, prevodu práv duševného vlastníctva, najmä patentov, ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov a iných predmetov duševného vlastníctva.

 

5.Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

5.1. Dodaný tovar alebo zariadenie je výlučným vlastníctvom Spoločnosti až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny v jej plnej výške, kedy vlastnícke právo k dodanému zariadeniu, prístroju, výrobku, alebo tovaru nadobúda Zákazník. Náklady na údržbu a prevádzku dodaného zariadenia a iného tovaru znáša od okamihu jeho odovzdania Zákazníkovi až do úplného splatenia ceny v jej plnej výške Zákazník.

5.2. Nebezpečenstvo škody a/alebo náhodného zničenia tovaru, prístroja, výrobku alebo zariadenia prechádza na Zákazníka jeho odovzdaním Zákazníkovi. Za odovzdanie Zákazníkovi sa považuje aj poskytnutie možnosti nakladať so zariadením, tovarom, prístrojom, alebo výrobkom v mieste sídla Spoločnosti a/alebo v prevádzkarni či skladovacích priestoroch Spoločnosti.

5.3. V prípade, ak bola zmluvne dohodnutá povinnosť Spoločnosti odoslať dodávaný prístroj, zariadenie, výrobok alebo tovar Zákazníkovi, prechádza na Zákazníka nebezpečenstvo škody okamihom odovzdania prístroja, zariadenia, výrobku alebo iného tovaru na prepravu prvému dopravcovi.

 

6.Náhrada škody

6.1. Nakoľko nie je odôvodnené predpokladať, že by Zákazníkovi porušením povinností zo strany Spoločnosti mohla vzniknúť škoda väčšia, ako je cena zariadenia, prístroja, výrobku, tovaru, služby alebo práce, ktorú Zákazník do času vzniku škody na jeho majetku, živote, alebo zdraví už uhradil Spoločnosti, platí, že Spoločnosť je povinná nahradiť Zákazníkovi škodu vzniknutú zavineným porušením povinností z jej strany maximálne do výšky ceny/odplaty, ktorú Zákazník do času vzniku škody Spoločnosti už uhradil ako dohodnutú cenu/odplatu za poskytnutie služieb, vykonanie prác, alebo dodávku zariadenia, výrobku, prístroja, alebo akéhokoľvek iného tovaru.

6.2. Zákazník zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú na majetku Spoločnosti v dôsledku porušenia jeho povinností v jej plnej výške, a to aj v prípade existencie okolností vylučujúcich zodpovednosť. Škodu je Zákazník povinný nahradiť Spoločnosti bezodkladne po tom, čo ho k splneniu tejto povinnosti Spoločnosť písomne vyzvala.

 

7.Nároky z vád a zo záruky

7.1. Spoločnosť zodpovedá za vady dodávaných zariadení, prístrojov a iného tovaru, ktoré existovali v čase ich odovzdania Zákazníkovi. Spoločnosť zodpovedá aj za vady dodávaných služieb, prác, zariadení, prístrojov, výrobkov a iných tovarov, ktoré sa objavia počas plynutia záručnej doby, a to výlučne v rozsahu poskytnutej záruky. V prípade, ak Spoločnosť dodáva zariadenia, prístroje alebo iné tovary, ktoré nie sú jej výrobkami, zodpovedá Spoločnosť za vady takýchto výrobkov len v rozsahu záruky poskytnutej výrobcom uvedených zariadení, prístrojov a iných tovarov.

7.2. Spoločnosť zodpovedá za to, že služby a práce poskytované Spoločnosťou (najmä údržba a servisné služby) budú vykonávané s odbornou starostlivosťou.

7.3. Spoločnosť zodpovedá výlučne za to, že dodávaný softvér v podstatnej časti zodpovedá špecifikáciám obsiahnutým v softvérovej dokumentácii. Spoločnosť nezodpovedá najmä za to, že softvér je bez vád a chýb, a že Zákazník bude môcť používať softvér bez akejkoľvek podpory, alebo že softvér spĺňa požiadavky Zákazníka. V prípade, ak je softvér dodávaný na základe samostatnej Licenčnej zmluvy koncového užívateľa, majú jej ustanovenia prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

7.4. O odovzdaní a prevzatí zariadení, iných tovarov, výrobkov, prístrojov, prác alebo služieb spíšu Spoločnosť a Zákazník písomný preberací protokol, alebo dodací list, prípadne na požiadanie Spoločnosti Zákazník potvrdí dodací list. V prípade, ak je Zákazník v omeškaní s poskytnutím akejkoľvek súčinnosti potrebnej k vykonaniu dodávky alebo bezdôvodne odmietne prijať Spoločnosťou riadne ponúknuté plnenie alebo jeho časť, je Spoločnosť oprávnená jednostranne podpísať preberací protokol, čím sa považuje dodávka služieb, prác, alebo zariadení, iných tovarov, prístrojov, či výrobkov za prevzatú Zákazníkom, pričom platí, že tieto boli dodané bez akýchkoľvek vád; Spoločnosť je ďalej oprávnená podľa povahy dodávky na náklady Zákazníka dodávku uskladniť, a to podľa svojho výberu vo vlastných skladovacích priestoroch, alebo u tretej osoby.

7.5. Zákazník je povinný pri preberaní dodávky od Spoločnosti túto riadne prezrieť a písomne vytknúť zistené vady dodávaných zariadení, prístrojov, výrobkov, iných tovarov, prác alebo služieb najneskôr do piatich (5) dní odo dňa ich prevzatia Zákazníkom, alebo ich poskytnutia Spoločnosťou. V prípade, ak Zákazník túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú.

7.6. V prípade vád, ktoré sa objavia v záruke, je Zákazník povinný vady písomne reklamovať u Spoločnosti najneskôr do piatich (5) dní po ich zistení. V prípade, ak Zákazník túto svoju povinnosť nesplní riadne a včas, jeho nároky z vád zanikajú.

7.7. Dĺžka záručnej doby je uvedená v záručnom liste vystavenom Spoločnosťou alebo dohodnutá v osobitnej písomnej zmluve, prípadne v obojstranne písomne potvrdenej objednávke. Ak nebol Spoločnosťou vystavený osobitný záručný list alebo dĺžka záručnej doby nebola osobitne dohodnutá zmluvne alebo v rámci písomnej, obojstranne potvrdenej objednávky,  platí záručná doba podľa bodu 7.7.1 v prípade iných tovarov a služieb v trvaní dvanásť (12) mesiacov od dodania zariadení, výrobkov, prístrojov alebo iného tovaru Zákazníkovi a záručná doba na práce a služby poskytované Spoločnosťou (najmä údržbárske a servisné práce) v trvaní šesť (6) mesiacov od ich uskutočnenia.

7.7.1 Dĺžka trvania záruky pre jednotlivé produktové rady a miesto plnenia záruky mimo bodu 7.7

Pre produkty Sartorius-Intec T&H (snímače a komponenty), výrobný závod Sartorius Mechatronics T&H GmbH, Hamburg je dĺžka trvania záruky 6 mesiacov odo dňa dodania a miestom plnenia je sídlo výrobného závodu Sartorius Mechatronics T&H GmbH, Hamburg pokiaľ nebolo uvedené v zmluve , ponuke inak.

Pre produkty Sartorius-Intec Industrial products (priemyselné váhy a príslušenstvo), výrobný závod Sartorius Industrial Scales GmbH & Co KG, Bovenden je dĺžka trvania záruky 12 mesiacov odo dňa dodania a miestom plnenia je sídlo výrobného závodu Scales GmbH & Co KG, Bovenden  pokiaľ nebolo uvedené v zmluve , ponuke inak.

Pre produkty Sartorius-Intec C&D (dynamické váhy, metaldetektory, x-ray), výrobný závod Sartorius Mechatronics C&D GmbH & Co. KG  , Aachen je dĺžka trvania záruky 6 mesiacov odo dňa dodania a miestom plnenia je sídlo výrobného závodu Sartorius Mechatronics C&D GmbH & Co. KG, Aachen pokiaľ nebolo uvedené v zmluve , ponuke inak.

V prípade reklamácie je potrebné spolu s tovarom zaslať aj špeciálny reklamačný formulár ktorý Spoločnosť zašle na požiadanie.

7.8. Poskytnutie záruky zo strany Spoločnosti na niektoré výrobky, zariadenia, prístroje, alebo tovary, o ktorých je tak uvedené v cenníku, platnom a účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo ku dňu písomnej akceptácie objednávky, môže byť podmienené uzatvorením samostatnej zmluvy o údržbe a opravách dodávaných prístrojov, zariadení a iných tovarov medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

7.9. V prípade, ak má dodávané zariadenie, tovar, prístroj, výrobok alebo materiál odstrániteľné vady, ktoré boli vytknuté, resp. reklamované v súlade s týmito VOP a/alebo osobitnými zmluvne dojednanými podmienkami, je Spoločnosť oprávnená podľa vlastnej voľby tieto odstrániť opravou alebo výmenou dodávaného zariadenia/prístroja/tovaru alebo niektorých súčiastok v primeranej lehote, ktorú na tento účel Spoločnosť určí a oznámi Zákazníkovi. Zákazník nie je oprávnený v prípade výskytu odstrániteľných vád odstúpiť od zmluvy.

7.10. V prípade odstránenia vady formou opravy, vykonanie takej opravy nezakladá novú záručnú dobu pre opravenú alebo vymenenú časť zariadenia, ktoré je predmetom opravy.

7.11. V prípade riadne a včas reklamovaných vád zariadení, tovaru, výrobku alebo prístrojov, ktoré sú svojou povahou neodstrániteľné, má Zákazník po písomnej dohode so Spoločnosťou nárok na zľavu z kúpnej ceny primeranú vade, najviac však do výšky 5 % z ceny dodávaného zariadenia, tovaru, výrobku, alebo prístroja. Zákazník nie je oprávnený v prípade výskytu neodstrániteľných vád odstúpiť od zmluvy.

7.12 V prípade, ak Zákazník upovedomí Spoločnosť o vade, za ktorú podľa názoru Zákazníka zodpovedá Spoločnosť, a tá predmetnú vadu nezistí, je Zákazník povinný uhradiť Spoločnosti všetky vykonané práce, ako aj všetky výdavky a náklady s tým súvise.

7.13. Ustanovenia bodu 7.8., 7.9. a 7.11. vyššie sa nevzťahujú na tie súčiastky dodávaných zariadení/prístrojov/výrobkov, ktoré sa pri obvyklom používaní opotrebúvajú a je nevyhnutná ich pravidelná výmena.

7.14. V prípade vád služieb alebo servisných alebo údržbárskych prác poskytovaných Spoločnosťou má Zákazník nárok na ich opätovné čiastočné alebo úplné vykonanie, a to podľa rozhodnutia Spoločnosti a povahy týchto vád.

7.15. Spoločnosť nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:

 

  1. nesprávnou bežnou údržbou dodávaného zariadenia, prístroja, iného tovaru alebo výrobku  zo strany Zákazníka,
  2. nesprávnym používaním zariadenia, tovaru, prístroja, alebo výrobku v rozpore s návodom na použitie,
  3. neodbornými zásahmi tretej osoby do dodávaného zariadenia, iného tovaru, prístroja, alebo výrobku,
  4. pridaním alebo vložením zariadenia, prístroja, iného tovaru alebo výrobku neschváleného pre pripojenie k produktu Spoločnosti,
  5. zavineným protiprávnym konaním Zákazníka alebo tretích osôb,
  6. nesprávnym používaním dodávaného zariadenia, prístroja, výrobku alebo tovaru Zákazníkom,
  7. používaním dodaného zariadenia, prístroja alebo výrobku spôsobom, na ktorý nebol určený alebo v rozpore s pokynmi Spoločnosti,
  8. v dôsledku príčin nemajúcich pôvod v zavinenom protiprávnom konaní Spoločnosti, ako napríklad, avšak nielen, v dôsledku výpadku elektrického prúdu, okolností vis maior, spáchania trestného činu a pod.

 

8.Povinnosť mlčanlivosti

Zákazník je povinný zachovávať v tajnosti všetky informácie o všetkých záležitostiach, podmienkach, okolnostiach a obsahu zmluvy, týchto VOP, cenovej politike a osobitných cenových ponúk Spoločnosti a iných dokumentov uzatvorených medzi zmluvnými stranami, najmä zmlúv a všetkých úkonov, ktoré predchádzali ich uzatvoreniu. Spoločnosť aj Zákazník sa rovnako zaväzujú zachovávať v tajnosti všetky informácie prijaté od druhej zmluvnej strany, alebo získané počas plnenia zmluvy, osobitne informácie majúce povahu obchodného tajomstva Spoločnosti a nesprístupniť ich žiadnej tretej strane, ani ich nepoužiť na žiaden iný účel, než na plnenie svojich povinností podľa zmluvných a iných dokumentov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

 

9.Osobitné ustanovenia ohľadom dodávok softvéru

9.1. Dodávky softvéru (operačného systému alebo aplikačného programu), ktorý nie je neoddeliteľnou súčasťou dodávaných zariadení, výrobkov, prístrojov, alebo tovarov, ako aj súvisiace služby, podliehajú samostatnej regulácii obsiahnutej v Licenčnej zmluve koncového užívateľa, alebo v zmluve o údržbe softvéru, príp. v zmluve o vykonávaní technickej podpory.

9.2. Spoločnosť v prípadoch, v ktorých je k tomu oprávnená autorom softvéru, udeľuje Zákazníkovi súhlas na používanie softvéru zabudovaného a/alebo dodávaného v rámci zariadení, tovarov, výrobkov a prístrojov na jeho používanie v rámci týchto zariadení, prístrojov a výrobkov a/alebo spolu s nimi výlučne pre vnútorné potreby Zákazníka v súlade s účelom, ku ktorému je softvér určený, a to len pre hardware uvedený v zmluve alebo obojstranne písomne potvrdenej objednávke. Zákazník nie je oprávnený použiť softvér žiadnym iným spôsobom. V prípade, ak na softvér zabudovaný alebo dodávaný v rámci zariadení, výrobkov a prístrojov bola uzatvorená samostatná licenčná zmluva, ustanovenia tohto článku 9 VOP sa nepoužijú.

9.3. Zákazník je oprávnený používať softvér len v rámci územia Slovenskej republiky, ak osobitná písomná zmluva alebo obojstranne písomne potvrdená objednávka neustanovuje inak. Udeľovaná licencia je nevýhradná, ak osobitná písomná zmluva neustanovuje inak.

9.4. Zákazník nie je oprávnený udeliť žiadnej tretej osobe sublicenciu ani postúpiť práva a povinnosti z udelenej licencie, ibaže osobitná písomná zmluva alebo obojstranne písomne potvrdená objednávka ustanovujú opak.

9.5. Zánikom Zákazníka alebo jeho smrťou neprechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jeho právneho nástupcu alebo dediča, ak osobitná zmluva neustanovuje inak.

9.6. Odplata za udelenie licencie na používanie softvéru je dohodnutá v osobitnej Licenčnej zmluve koncového užívateľa, a v prípade, ak ide o softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávaného zariadenia, výrobku, prístroja alebo iného tovaru, na ktorý Spoločnosť za podmienky uvedenej v prvej vete ods. 9.2 tohto článku 9 udelila Zákazníkovi licenciu, je odplata za poskytnutie licencie zahrnutá v dohodnutej cene za dodanie zariadenia, prístroja, tovaru alebo výrobku, ak nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné.

 

10. Ostatné dojednania

10.1.V súlade s § 401 ObZ Zákazník vyhlasuje, že Spoločnosti predlžuje premlčaciu dobu vo vzťahu k všetkým právam a nárokom, ktoré má Spoločnosť voči Zákazníkovi, a to na dobu desať (10) rokov od doby, keď táto začala po prvý raz plynúť.

10.2. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, neplatným, alebo nevykonateľným, nie je platnosť, účinnosť, ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP dotknutá. Spoločnosť a Zákazník sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré najbližšie zodpovedá hospodárskemu účelu pôvodného ustanovenia..

10.3. Spoločnosť nezodpovedá za porušenie svojich povinností a záväzkov spôsobených vyššou mocou (vis maior) – najmä prírodnými katastrofami (povodňami, požiarmi, zemetraseniami a pod.), vojnou, občianskymi nepokojmi a pod., ako aj nepriaznivými klimatickými podmienkami, resp. inými nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými udalosťami.

 

11. Zánik zmluvy

11.1. Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Spoločnosť v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s dodaním zariadenia, iného tovaru, výrobku, prístroja, alebo služieb a prác o viac ako šesťdesiat (60) dní, pričom Zákazník je povinný pred odstúpením od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Spoločnosti prostredníctvom písomného doporučeného listu dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej tridsať (30) dní odo dňa jeho doručenia Spoločnosti.

11.2. Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny o viac ako tridsať (30) dní, alebo v prípade nastúpenia okolností vylučujúcich zodpovednosť (resp. okolností „vis maior“) na strane Spoločnosti, ktorými sú napr. štrajk zamestnancov Spoločnosti, prerušenie alebo zastavenie výroby Spoločnosti alebo u dodávateľov Spoločnosti, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, znemožnenie dodávky alebo sťaženie jej uskutočnenia zmenou legislatívy, vojnovým konfliktom, rozhodnutiami orgánov verejnej moci a ich nariadeniami a opatreniami, alebo aj inými okolnosťami nemajúcimi pôvod v úmyselnom konaní alebo opomenutí Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Spoločnosti porušil Zákazník svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP, v zmluve, alebo v obojstranne písomne potvrdenej objednávke podstatným spôsobom.

11.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

11.4. Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Spoločnosťou zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán alebo bez ďalšieho splnením.

scaletech3
Stiahnite si naše VOP vo formáte PDF.